Екипът на ДГ „Братя Грим“

  • 18 учители

  • Педагог

  • Учител по музика

  • 7 медицински сестри

  • 20 служители административен и непедагогически персонал

Екип за подкрепа за личностно развитие

  • Психолог

  • Ресурсен учител

  • Двама логопеди

Всички високо мотивирани. С безспорен опит.

С постоянна амбиция за позитивни иновации в детското възпитание.

Детска градина 48
Братя Грим