Документи и полезна информация

     

Данни за лицето, което отговаря за приемане на заявленията
за предоставяне на достъп до обществена информация.

Биляна Асенова – Завеждащ административна служба
Електронна поща: b.asenova@odz48.com

Контакти за подаване на сигнали за нередности, измама, корупция

Петя Йосифова – Директор

Електронна поща: admin@odz48.com

Гр.София, ул.Марин Христов № 5

02 / 832 10 22

 

 

                      

      ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. За записване и преместване на деца   – https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs   

2. За социалните услуги в общността за деца – Приложение-1-Карта-на-услугите

3. Информация за същността на социалните услуги – https://mgberon.com/content/uploads/2017/08/pril2-informacia-socialni-uslugi.pdf

          

      ДОКУМЕНТИ

 

1. Правила за достъп до обществена информация
2. Вътрешни правила защита на личните данни
3. Дневна организация на взаимодействие
4. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ № 48
5. План програма за психолого-педагогическа подкрепа на деца, учители и родители и превенция на насилието в ДГ № 48

               

             ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 263, АЛ.3

                                             ЗПУО

 

1. Стратегия за развитие на ДГ № 48
2. Правилник за организиране на дейността на ДГ № 48
3. Годишен план за работата и  дейностите на ДГ № 48
4. Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ № 48
5. Програма за превенция на ранно напускане на деца
6. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи

 

               ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 175, АЛ.3

                                             ЗПУО

1. Етичен кодекс

 

 

 

Детска градина 48
Братя Грим