Информация по ЗПУО

ИНФОРМАЦИЯ съгласно чл. 263, ал.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на ДГ № 48 за период 2020-2024 г.

План за изпълнение на Стратегия 

Правилник за организиране на дейността на ДГ 48

План за работата и дейностите на ДГ 48 за учебната 2022-2023 година

Мерки за повишаване на качеството на образование

Програма превенция ранно напускане на деца

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи 

Стратегия за развитие на ДГ № 48 период 2016-2020 г. и Отчет  за изпълнение на Стратегия 2016-2020 г. 

      

ИНФОРМАЦИЯ съгласно чл. 175, ал.3 от ЗПУО

Етичен кодекс

Детска градина 48
Братя Грим