Нашата репутация

  • Осигуряваме устойчива и ефективна подготовка на децата за училище

  • Създали сме среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете

  • Прилагаме успешен адаптационен модел

  • Осигуряваме необходимите условия за приемственост при прехода на децата от детската ясла в градината и от детска градина в училище

  • Отзивчиви сме към потребностите на децата и техните родители

  • Създали сме ефективна система на работа чрез оптимално съчетаване на обща и допълнителна подкрепа

  • Усъвършенстваме програми и методики

  • Използваме нови технологии

  • Семействата на децата активно участват на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа

Детска градина 48
Братя Грим