Английски
Начало Новини Профил на купувача Бюджет Дейности Групи Събития Галерия Обществени поръчки-архив За нас
Новини


Скъпи приятели, ДГ 48 "Братя
Грим" има профил във Facebook
, където споделяме всичко ново
и интересно ...  Регистрирането
и кандидатстването могат да се
извършват по електронен път
или на място...


Кандидатстване, прием, записване в ДГ 48 “Братя Грим”

 

Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ДГ №48 "Братя Грим".

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДЗ на адрес http://kg.sofia.bg/isodz/

При записване родителят представя следните задължителни документи:

·         попълнено заявление по образец.

·         оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в детското заведение.

·         служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка. За самоосигуряващи се родители - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП. За родител в отпуск по майчинство – служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство. За родител редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община. За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

 Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са документи при кандидатстване по социални критерии.         

При записване родителят  се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в ДГ №48 "Братя грим".

При постъпване на детето в детското заведение, родителят трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини http://lex.bg/laws/ldoc/2135543722/

 

(1) За детска ясла:

·         Отрицателен резултат от Васерман на един от родителите;

·         еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

·         изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската ясла;

·         данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

·         здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

·         здравна карта за дете

·         медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

(2) За детска градина:

·         еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

·         изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

·         данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

·         здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

·         здравна карта за дете

·         медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3)     В личната здравно-профилактична карта на детето се записват всички особености – алергии към храна, медикаменти и други специфични такива и направените имунизации.

 

 Постъпването на класираните за прием през м. септември деца да се извършва поетапно, но не по-късно от 90 дни за яслени групи и 60 дни за градински групи. За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.

Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, по което е класирано, се губят, а за по-ниските от него желания се намаляват с 1 точка.

 

За повече информация: http://kg.sofia.bg/isodz/sdoc/Pravila2015.html

 

 

София 1233
жк.Фондови ж-ща
ул. “ Марин Христов”
e-mail:
тел./факс:
(02)832 00 21
(02)832 10 22