Английски
Начало Новини Профил на купувача Проекти Бюджет Дейности Събития Галерия Архив За нас
Новини


Скъпи приятели, ОДЗ 48 "Братя
Грим" вече има собствена
Facebook страница, където
споделяме всичко ново...  Регистрирането
и кандидатстването могат да се
извършват по електронен път
или на място...


Кандидатстване, прием, записване в ОДЗ 48 “Братя Грим”

 

Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ОДЗ №48 "Братя Грим".

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДЗ на адрес http://kg.sofia.bg/isodz/

При записване родителят представя следните задължителни документи:

·         попълнено заявление по образец.

·         оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в детското заведение.

·         служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка. За самоосигуряващи се родители - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП. За родител в отпуск по майчинство – служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство. За родител редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община. За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

 Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са документи при кандидатстване по социални критерии.         

При записване родителят  се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в ОДЗ №48 "Братя грим".

При постъпване на детето в детското заведение, родителят трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини http://lex.bg/laws/ldoc/2135543722/

 

(1) За детска ясла:

·         Отрицателен резултат от Васерман на един от родителите;

·         еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

·         изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската ясла;

·         данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

·         здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

·         здравна карта за дете

·         медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

(2) За детска градина:

·         еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

·         изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

·         данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

·         здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

·         здравна карта за дете

·         медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3)     В личната здравно-профилактична карта на детето се записват всички особености – алергии към храна, медикаменти и други специфични такива и направените имунизации.

 

 Постъпването на класираните за прием през м. септември деца да се извършва поетапно, но не по-късно от 90 дни за яслени групи и 60 дни за градински групи. За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.

Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, по което е класирано, се губят, а за по-ниските от него желания се намаляват с 1 точка.

 

За повече информация: http://kg.sofia.bg/isodz/sdoc/Pravila2015.html

 

 

София 1233
жк.Фондови ж-ща
ул. “ Марин Христов”
e-mail:
тел./факс:
(02)832 00 21
(02)832 10 22
GSM:
0884 801 468