Английски
Начало Новини Профил на купувача Проекти Дейности Събития Галерия За нас
Новини

Facebook
Скъпи приятели, ОДЗ 48 "Братя
Грим" вече има собствена
Facebook страница, където
споделяме всичко ново...Регистрирането и
кандидатстването могат да се
извършват по електронен път
или на място в ОДЗ №48 "Брат...


Кандидатстване, прием, записване в ОДЗ 48 “Братя Грим”

Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ОДЗ №48 "Братя Грим"

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДГ на адрес kg.sofia.bg

При записване родителят представя следните задължителни документи:

- попълнено заявление по образец. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка.

- оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в детското заведение.

Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:         ,

- официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя За самоосигуряващи се родители - копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители

При записване родителят  се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в ОДЗ №48 "Братя грим".

 При постъпване на детето в детското заведение, родителят трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и.

(1) За детска ясла:

-          Имунизационен паспорт;

-          Отрицателен резултат от Васерман на един от родителите;

-          Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка) с официална бланка заверена в СРИОКОЗ;

-          Еднократно бактериологично изследване за дизентерия и салмонелоза;

-          Мед. бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки;

-          Лична-здравно-профилактична карта попълнена от личния лекар;

-          Здравна карта за дете;

(2) За детска градина:

-          Имунизационен паспорт;

-          Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка)  заверена в СРИОКОЗ;

-          Мед. бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки;

-          Лична-здравно-профилактична карта попълнена от личния лекар;

-          Здравна карта за дете;

(3)     В личната здравно-профилактична карта  на детето се записват всички особености – алергии към храна, медикаменти и други  специфични такива и направените имунизации.

За повече информация: http://kg.sofia.bg/?page=faq

 

София 1233
жк.Фондови ж-ща
ул. “ Марин Христов”
e-mail:
тел./факс:
(02)832 00 21
(02)832 10 22
GSM:
0884 801 468